19 biểu mẫu mới dùng trong lĩnh vực hóa chất theo thông tư 32

Bộ Công thương ban hành Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017, hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Thông tư 32 sẽ thay thế một loạt các văn bản cũ liên quan đến lĩnh vực quản lý hóa chất như: Thông tư 01/2006/TT-BCN; 40/2006/QĐ-BCN; 28/2010/TT-BCT; 18/2011/TT-BCT; 40/2011/TT-BCT; 04/2012/TT-BCT; 07/2013/TT-BCT; 20/2013/TT-BCT; 36/2014/TT-BCT và bổ sung một số văn bản  27/2016/TT-BCT; 04/2016/TT-BCT; 06/2015/TT-BCT; 42/2013/TT-BCT

19 biểu mẫu mới dùng trong hoạt động lĩnh vực hóa chất đã được ban hành như sau:

– 07 biểu mẫu đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện SX-KD hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Giấy phép SX-KD hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

– 04 biểu mẫu đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

– 05 biểu mẫu sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị và thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

– Mẫu Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.

– 02 biểu mẫu Báo cáo trong hoạt động hóa chất.

Thông tư 32/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2017.

 

Bài viết được xem nhiều: Danh mục báo cáo định kỳ doanh nghiệp cần nộp cho cơ quan nhà nước

 

Bình luận